Põhikiri

Põhikiri

 

Vastu võetud asutamiskoosolekul
14. märtsil 2008. a

ÜLDSÄTTED

1.1. Loomade heaolu uurimiskeskus (edaspidi LHU), asutatud algatusrühma poolt 14. märtsil 2008 asukohaga Kreutzwaldi 62, Tartu, on EMÜ VL looma tervise ja keskkonna osakonna juurde kuuluv loomade heaolu temaatikaga tegelev õppejõudude, teadlaste, üliõpilaste ja spetsialistide ühendus.
1.2. LHU tegutseb EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi põhikirja (kinnitatud EPMÜ nõukogu otsusega nr 43, 25.11.2004) alusel.
1.3. LHU rahvusvaheline nimetus on Estonian Research Centre for Animal Welfare.
1.4. LHU struktuur moodustub vastavalt vajadusele erialastest töörühmadest.

 

MISSIOON

LHU missiooniks on teadustöö ja hariduse kaudu parandada loomade heaolu.

 

EESMÄRGID JA ÜLESANDED

1. LHU tegevuse eesmärgid on:

a) loomade heaolu edendamine, populariseerimine ning seostamine majandusliku ja muu tegevusega;
b) teadus- ja nõustamistegevus loomade heaolu ning sellega seotud valdkondades;
c) loomade heaolu ja sellega seotud valdkondade alase ainese kogumine, talletamine, kataloogimine, eksponeerimine, avaldamine;
d) sidemete ja koostöö arendamine asjasthuvitatud isikute, asutuste ja organisatsioonidega.

2. Eesmärkide täitmiseks püstitab LHU järgmised ülesanded:

a) algatab, koordineerib ja teostab loomade heaolu alaseid interdistsiplinaarseid uuringuid ja projekte;
b) osaleb loomade heaolu valdkonnaga seotud õppetöös, edendades ühtlasi vastavat õppemetoodikat;
c) edendab loomade heaolu alast kodumaist ja rahvusvahelist koostööd erinevate institutsioonide, organisatsioonide ja indiviidide vahel;
d) korraldab konverentse, kursuseid, seminare, näituseid, töötubasid, ekskursioone, loenguid jms;
e) loob loomade heaolu valdkonna andmebaase, arhiive, filme, tegeleb tüpograafilise ning elektroonse kirjastamise jms;
f) koostab ja haldab loomade heaolu temaatilist ning LHU tegevust kajastavat veebilehte.

 

Asutajaliikmed:
Andres Aland 
Imbi Veermäe 
Jaan Praks 
Väino Poikalainen