Olete siin: Kodu > WELFOOD

WELFOOD

KURSUS 1

Looma heaolu

Teema 1. Loomade kohtlemise eetilised seisukohad

 1. Ülevaade eetika alustest, religioonidest ja filosoofiatest
 2. Eetilised vaated loomade kohtlemisel
 3. Inimühiskond, avalik arvamus ja teadlikkus loomade heaolust

Teema 2. Looma heaolu definitsioonid

 1. Ülevaade I
 2. Ülevaade II
 3. Loomade heaolu hindamine
 4. Koduloomade heaolu definitsioonid. Lamba- ja kitsekasvatus

Teema 3. Looma heaolu hindamine erinevates pidamissüsteemides

 1. Ülevaade heaolu hindamisest
 2. Põllumajandusloomade heaolu hindamine
 3. Kodulindude heaolu
 4. Lüpsikarja pidamissüsteemid
 5. Lüpsilehmade heaolu
 6. Lihaks kasvatatavate hobuste heaolu hindamine  
 7. Spordi-, töö-, lemmik- ja vabaltpeetavate hobuste heaolu hindamine
 8. Lambad ja kitsed

Teema 4. Loomade heaolu seisundi parandamine tootmisahela erinevates faasides

 1. Geneetilise selektsiooni osa loomade heaolu seisundi parandamisel
 2. Keskkonna rikastamine ja selle roll loomade heaolus
 3. Loomade kohtlemise, loomadesse suhtumise ja tööliste isikuomaduste mõju loomade heaolule ja inimeste ohutusele
 4. Produktiivloomade agressiivse käitumise mõju heaolule
 5. Piimakarja tervise monitooringu mudel
 6. Ungari uurimistulemused üldküsimustes ja sigade heaolu parandamisel
 7. Tehnilised väljakutsed sigade pidamisel, transpordil ja tapmisel

Teema 5. Loomade heaolu ja kohtlemine enne tapmist

 1. Loomade heaolu, tapaeelse käitlemise ja toodangu kvaliteedi vahelised seosed
 2. Heaolu ja toidu kvaliteedi aspektid lihaloomade käitlemisel I, II, III

KURSUS 2

Keskkonna ja loomade vastastikused mõjutused

Teema 1. Kunstliku keskkonna väljakutse koduloomadele: lahendust vajavad probleemid seoses kohalike toiduainete kvaliteediga  

 1. Piimanduse areng. Nõuded toorpiima kvaliteedile
 2. Piima tootmise hügieeninõuded
 3. Piima ohutus tarbijale
 4. Piim toiduainena
 5. Suunad piimakarja pidamisel
 6. Pidamis- ja toitmissüsteemi mõju lehma- ja kitsepiima kvaliteedile
 7. Piima ja liha dieetilise väärtuse parandamine loomade söötmise muutmise abil
 8. Karjatamise roll maastike kujundamisel
 9. Lihaste hüpertroofia geneetilised ja keskkondlikud tegurid
 10. Poola kohalikud loomsed toiduained
 11. Mangalitsa sigade näide
 12. Kitsepiima koostis ja toiteväärtus võrrelduna lehma, lamba ja inimese piimaga

Teema 2. Söödaväärindus, otsene ja kaudne emissioon, sõnniku käsitsemine ja töötlemine

 1. Söödaväärindus, otsene ja kaudne emissioon, sõnniku käsitsemine ja töötlemine.
 2. Keskkonna mõju hobustele ning hobuste mõju keskkonnale ja sõnnikukäitlusele

KURSUS 3

Toidu kvaliteet ja ohutus

Teema 1. Farmi riskianalüüs

 1. Farmi riskianalüüs I
 2. Farmi riskianalüüs II
 3. Piimafarmi riskianalüüs I
 4. Piimafarmi riskianalüüs II. Olulisemad loomade tervise monitooringu andmete kirjeldamisel kasutatavad epidemioloogilised karakteristikud

Teema 2. HACCP farmi tasandil

 1. HACCP farmi tasandil I
 2. HACCP farmi tasandil II

Teema 3. Geneetiliselt muundatud organismidelt (GMO) pärit toit ja teised produktid

 1. Transgeensetelt loomadelt pärit biofarmakonid ja teised toiduained – praegune olukord ja tulevik. Piim ja udar
 2. Transgeensetelt loomadelt pärit biofarmakonid ja teised toiduained – praegune olukord ja tulevik. Liha tootmine, kalade transgenees

Teema 4. Looma heaolu lülitamine farmikindlustuse skeemi

 1. Looma heaolu lülitamine farmikindlustuse skeemi I
 2. Looma heaolu lülitamine farmikindlustuse skeemi II

Teema 5. Seostatus ja läbipaistvus  „köögist farmini”, riskid ja kvaliteedi tagamine

 1. Loomaliikide liha ja lihatoodete tuvastamine molekulaarsete meetoditega
 2. Telemeetriline andmehõive seakasvatussaaduste kvaliteedikontrollis

Teema 6. Seosed looma heaolu – keskkond – toidu kvaliteet: tootmise tagajärjed

 1. Geneetiliste ja keskkonnategurite mõju analüüs piima somaatiliste rakkude tasemele
 2. Sealiha kvaliteeti mõjustavad geneetilised tegurid
 3. Sealiha kvaliteeti mõjutavad keskkonnategurid
 4. Sööda mükotoksiinide mõju sigade tervisele ja produktiivsusele
 5. Mükotoksiinid loomasöödas
 6. Soojusvahetus veiselaudas
 7. Lehma soojusvahetus. Millal on lehmal mugav?
 8. Veiste tervise ja heaolu automaatne monitooring. Printsiibid ja areng
 9. Lehmade jäsemete tervise automaatne monitooring

 

Loomade Heaolu Uurimiskeskus 2009 ©

Viis vabadust
 1. Olla vaba janust ja näljast.
 2. Olla vaba ebamugavustest.
 3. Olla vaba valust, vigastustes ja haigustest.
 4. Vabadus loomuomasele käitumisele.
 5. Olla vaba hirmust ja kannatustest.
Prindi Sisukord English
Viimati uuendatud: 08.12.2016. 11:10